PÅ VEJ MOD BØRNEHAVE:
I inviteres til en samtale om jeres barns trivsel, læring og udvikling.
Samtalen varer typisk 30 –45 minutter. Den videre gives med barnet i børnehaven.
Formålet er at tale om det, som både i forældre og jeg som privat passer, finder mest betydningsfuldt, og samtalen tager udgangspunkt i, at noget er fælles for alle børn, og noget er forskelligt. Samtalen munder ud i beslutninger om, hvem der gør hvad for at støtte barnet bedst muligt.
I samtalen udveksler vi viden, erfaringer og ønsker om jeres barns trivsel, læring og udvikling.
Vi har forskellige roller og ansvar, og samtalen medvirker til at klarlægge disse forskelle.
I samtalen drøftes, hvordan barnet er, hvordan det har det, og hvad det kan. Derudover tales om, hvad barnet gerne vil, hvordan det lærer, og hvad der skal til, for at barnet i det hele taget lever et godt børneliv.

Samtalen kommer omkring følgende seks temaer:
• sociale udvikling
• kommunikation og sproglig udvikling
• kultur, æstetik og fællesskab
• alsidig personlig udvikling
• krop, sanser bevægelser
• natur, udeliv og videnskab

Et tema indeholder tre pædagogiske læringsmål, som beskriver, hvad jeg arbejder på at opnå i det pædagogiske arbejde. Til hvert læringsmål, er der indikatorer på, hvor barnet er i sin udvikling, handlinger og sproglige udtryk.

Vi vil sammen vuder barnets trivsel, læring og udvikling frem mod læringsmåle ved hjælp af følgende fire faser:

Kan ikke endnu betyder.
-at barnet hverken selv eller med aktiv støtte og hjælp fra en anden mestrer læringsmålet. Barnet viser en meget begrænset aktiv interesse og overlader initiativet til en anden eller opgiver, fordi det ikke kan.

Kan med hjælp fra en anden betyder.
-at barnet er afgørende afhængigt af, at nogen hjælper det. det kan være et andet barn eller en voksen som vejleder, holder, støtter, inspirerer eller hjælper aktivt til.

Kan næsten selv betyder.
-at barnet i kraft af egen indsats er på vej til at nå læringsmålet. Barnet træner og øver sig og har i den forbindelse ikke brug for hjælp fra andre.

Kan betyder.
-at barnet mestrer læringsmålet sikkert.


I samtalen snakker I og jeg om barnets særlige træk, og hvad der er bedst for barnet. der kan være tale om barnets forhold til de andre børn og til de voksne, og om sjove og tankevækkende historier fra hverdagen.
da barnets trivsel, læring og udvikling er afhængig af, hvor det opholder sig, vil I og jeg have forskellige erfaringer med barnet, og det afspejles i dialoghjulet.
I slutningen af samtalen aftales det, hvem der gør hvad for at støtte jeres barns fortsatte trivsel, læring og udvikling indtil overgangen til børnehaven. De følgende sider læses og udfyldes for til sidst at skravere i dialoghjulet.

 

Sociale udvikling
Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikere og færdes i et samspil med andre, og det øger hele tiden sine evner til at samarbejde, lege og håndtere de sociale spilleregler.
Barnet opbygger og styrker sine sociale kompetencer i samspil med andre, når det udforsker fællesskabet. Barnet tilegner sig spilleregler for samvær, lege og aktiviteter og er selv med til at skabe reglerne som en del af samværet.
I venskaber mærker barnet, hvad det betyder at være sammen med andre, og barnet lærer at tage et socialt ansvar.
For at gøre sig forståelig i sociale sammenhænge benytter barnet sig både af kropssprog og det talte sprog. Identitet og sociale kompetencer bliver skabt, når barnet er i sociale sammenhænge, hvor det kan spejle sig, efterligne andre og modtage og give respons i forholdet til andre mennesker.

Pædagogiske læringsmål
Målet er, at barnet udvikler kompetence til:

Kan ikke endnu, Kan med hjælp, Kan næsten selv, Kan selv.
• at etablere venskaber
– smiler ved synet af bestemte børn
– spørger bestemte børn, om de vil
deltage
-hjælper/spørger om bestemte børn/ venner
•at indgå i fællesskabets sociale spilleregler
– udtrykker ønske om at være med i fællesskabet på trods af uenigheder
– overholder aftaler og regler i adfærd, leg og spil
– fortæller andre, hvad de må og ikke må
•at kommunikere med følelser
– fortæller, morer sig og udtrykker sin ked-af-det-hed, vrede eller angst med tale- og kropssprog
– giver respons på ængstelse og glæde
– viser insisterende, hvad det har lyst til

 

 

Kommunikation og Sproglig udvikling
Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord, er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en vigtig del af de sociale kompetencer.
Sproget styrker barnets evne til at tænke abstrakt. Barnet tænker og regulerer sin adfærd ved hjælp af sprog og udvikler et bevidst forhold til sin omverden.
Sproget er med til at sætte viden i system og medvirker samtidig til at skabe grundlag for erkendelser og overvejelser.
Udgangspunktet for det meningsfulde sprog er til stede, når barnet er så bevidst om et emne eller en genstand, at barnet også kan bruge det i situationer, hvor fx genstanden er uden for synsvidde.

Pædagogiske læringsmål
Målet er, at barnet udvikler kompetence til:

Kan ikke endnu, Kan med hjælp, Kan næsten selv,  Kan selv.
•at etablere sproglig kontakt
– søger øjenkontakt og siger noget
– tager initiativ til at snakke med andre
– snakker til andre for at få dem til at
se eller høre noget bestemt
•at kommunikere med sin omverden
– anvender og leger med lyde, ord og remser i samvær med andre
– giver respons på det, som andre siger og gør
– fortæller om sine oplevelser
•at forstå sprogets regler
– siger sætninger med mindst 3 – 4 ord
– skriver sit ’navn’ – leger, at det skriver
– bruger sproglig korrekte endelse.

 

 

Kultur, æstetik og fællesskab
Børns egen kultur er udtryk, der hører sammen med øjeblikket, fx rytmisk lyd, pjat, plagerier, gangarter, mimik og andre kropslige udtryk. Udtrykkene kan også være lege, fortællinger, sange, tegninger, rim, remser, gåder og vittigheder.
Børn skaber ofte deres særlige kulturelle udtryk som en del af deres fællesskaber. de leger med lyde og bevægelse på forskellige måder og tager forskellige medier og fysiske steder i brug på egne betingelser.
Børn hjælper også hinanden med at besvare spørgsmål som fx ’hvordan er man venner og uvenner?’ eller ’hvad er rigtigt og forkert?’. de lærer af hinanden og videregiver hinandens erfaringer og kompetencer.
når børn møder voksenkulturen, dens udtryksformer og dens æstetik, bliver deres egne erfaringer udfordret, så børnene inspireres og inddrages i samfundets kultur og kulturelle fællesskaber.

Pædagogiske læringsmål
Målet er, at barnet udvikler kompetence til:

Kan ikke endnu, Kan med hjælp,  Kan næsten selv, Kan selv.
•at være kreativ
-eksperimenterer med materialer
– finder på nye og anderledes måder at
lege, danse, synge og tegne på
•at være opmærksom på egen kultur
– leger med ting fra omgivelserne, på en ny måde
– klæder sig ud og leger at være en anden
– kigger fokuseret på andres påklædning, sprog og adfærd
•at deltage i kulturelle fællesskaber
– er aktivt med krop og sprog i dramalege
– udvikler og fastholder regler sammen med andre i leg og spil
– deltager i sanglege og sange med mimik og fagter

 

 

Alsidige personlige udvikling
Barnet er på vej til at udvikle en begyndende identitet: ’hvem er jeg – og hvad kan jeg?’. det undersøger nysgerrigt, hvad der sker omkring det, og viser, at det vil ses som det menneske, det er.
Barnets kompetencer aflæses som træk i personligheden og ses, når barnet bruger sin intuition, og handler i forskellige sammenhænge.
Barnets alsidige personlige udvikling er en dannelssproces, hvor det afprøver og udvikler sin identitet, mens det øver sig i at forstå sig selv. Barnet søger aner- kendelse, spejler sig og tester sig selv ved at tilkendegive, hvad det kan lide og ikke kan lide. Barnet mærker, hvad det selv har lyst til, hvad det har godt af og passer på sig selv ved at sætte grænser.

Pædagogiske læringsmål
Målet er, at barnet udvikler kompetence til:

Kan ikke, Kan med hjælp, Kan næsten selv,  Kan selv.
•at have indlevelse i andre
– smiler, når andre
smiler
– trøster dem, som er kede af det og
smiler, når andre er glade
– kalder på andre for, at de kan se,
høre eller være med
•at handle selvstændigt
– uopfordret spørger til andre
– uopfordret udtrykker, hvad det vil
og kan
– uopfordret hjælper og støtter andre
•at være psykisk robust
– bevæger sig fra noget kendt til noget ukendt
– viser med krop og sprog, hvad det vil
– kan trøstes og falde til ro

 

 

Krop, sanser og bevægelser
Kroppen er et meget komplekst system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation. de følelsesmæssige og erkendelsesmæssige processer udvikles, når barnet er virksomt med sanser og motorik. dermed skabes grundlaget for at være sund og robust.
Gennem aktivitet og sanser får barnet erfaringer og viden, som danner fundament for både trivsel, læring og udvikling.
Barnet lærer og udvikler sig i særlig grad på det motoriske og på det sanse- og bevægelsesmæssige område, når det er fysisk aktivt og opmærksomt øver sig i at koordinere sine bevægelser.

Pædagogiske læringsmål
Målet er, at barnet udvikler kompetence til:

Kan ikke, Kan med hjælp, Kan næsten selv, Kan selv.
•at være selvhjulpen i hverdagen
– klarer af- og påklædning
– vasker hænder
– tager initiativ til at gå på toilet
•at være kropsbevidst
– bevæger kroppen i overensstemmelse med konkrete udfordringer
– er stille for at koncentrere sig om at benytte sanserne
– efterligner andres bevægelser med kroppen
•at være rutineret med sine grundbevægelser
– går, løber, hopper, kravler, slår kolbøtter, kaste og gribe en bold
– balancerer på ét ben
–løbe eller går en kort tur, uden at give op

 

 

Natur, udeliv og videnskab
Barnets oplevelser og undersøgelser i naturen er domineret af leg, kropslighed og sanselighed. når barnet observerer og eksperimenterer i naturen får det nogle afgørende eksistentielle erfaringer om liv og død, og det får indsigt i menneskets afhængighed af naturen og dens skrøbelighed.
når barnet mærker de skiftende årstider og ser på dyr og planter, oplever barnet, hvordan naturen og dens cyklus fungerer.
Ved at sanse og at være i naturen erfarer barnet naturens storhed, og hvordan naturen opretholder sig selv.
disse oplevelser skaber grundlag for barnets udvikling af æstetiske kompetencer.

Pædagogiske læringsmål
Målet er, at barnet udvikler kompetence til:

Kan ikke, Kan med hjælp, Kan næsten selv, Kan selv.
•at have glæde ved oplevelser i naturen
– løber, hopper, ler og snakker i og om naturen
– udtrykker begejstring ved at se dyrespor og bosteder for dyr
– bygger og leger med naturmaterialer
•at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen
– kigger i bøger om dyr og planter og snakker om, hvad det ser
– viser med sin adfærd respekt for dyr og planter


– sætter navne eller begreber på nogle dyr, planter og naturfænomener
•at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener
– flytter ting i naturen og iagttager dyr og deres adfærd
– spørger til regn, sne, ild, sol, måne og stjerner
– spørger til dyrenes boliger og til, hvad de spiser